Home作品集黃耀祥美髮技術新書刊資訊

黃耀祥 作品集計:79張

美髮技術新書刊資訊
 • 20130921-1..
 • ginlifong ..
 • 20131205.j..
 • 20131210.j..
 • 11.jpg
 • 20131230.j..
 • 20140111.j..
 • 2014-03西門町..
 • 20140327.j..
 • LOVELY BAN..
 • SHARK CLIP..
 • 橫山義幸自傳.jpg
 • 2014-08-13..
 • henna-dm.j..
 • 20140915.j..
 • 20140901.j..
 • 20140926.j..
 • HC.jpg
 • 20141117 S..
 • CB-65推剪梳.j..
 • YS-345 CUT..
 • JUDY COLOR..
 • YS-603.jpg
 • 20141025 剪..
 • HENNA PIAL..
 • HENNA CHAR..
 • JUDY COLOR..
 • Pialian CO..
 • 20150114.j..
 • 20150125-3..
 • 漂亮HENNA.jp..
 • 20150208.j..
 • PARTY UP-2..
 • 20150330 C..
 • Pialian Ha..
 • PIALIAN HE..
 • PIALIAN與他牌..
 • PIALIAN徵經銷..
 • UP STYLE 1..
 • PIALIAN CO..
 • PIALIAN HE..
 • Pialian He..
 • 11-1.jpg
 • 11-11.jpg
 • 11-12.jpg
 • 11-13.jpg
 • 設計師必備三大能力...
 • pialian co..
 • 20150610.j..
 • PIALIAN HE..
 • 20150808.j..
 • 日本剪燙染平均價格2..
 • 20150907.j..
 • 20151125-1..
 • 20151125.j..
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 2016-01 SC..
 • 2016-1 DC...
 • 2016-01流行髮..
 • 20160103.j..
 • 20160110.j..
 • 20160301新染..
 • 20160125A...
 • 20160116.j..
 • scissors為什..
 • PARTY UP 2..
 • 20160123.j..
 • 日本MILBON公司..
 • 20160203.j..
 • 20160212.j..
 • 20160213.j..
 • 20160410.j..
 • 20160301新染..
 • 20160229.j..
 • 20160125 P..
 • 20160619.j..
 • 20160530.j..
 • 20160610-2..


黃耀祥
行動電話:0933884401
傳真:02-2654-2243
http://ginlifong.blogspot.com


黃耀祥 相關媒體報導(1)
黃耀祥 時尚專欄  +73...
金利鋒國際有限公司 教育課程(全部課程介紹)
黃耀祥 講師群  
黃耀祥 關係企業名錄  
黃耀祥最新 1 本作品集
 • 美髮技術新書刊資..●